PRE RODIČOV

V tejto časti našich stránok by sme radi uviedli všetky praktické informácie, ktoré sa budú hodiť rodičom aj deťom pred aj po nástupe do našej MŠ.
MAMI a OCKO:
voďte ma do materskej školy pravidelne
  odovzdajte ma triednej učiteľke a poskytnite jej dôležité informácie napr. ako sa cítim a pod.
  triednej učiteľke poskytnite vyžadujúce si údaje a telefónne čísla a každú zmenu v poskytnutých
     údajoch jej oznámte (zmena tel. čísla, zdravotnej poisťovne, adresy, mena, plnej moci ...)
  nedávajte ma do MŠ CHORÉHO /-Ú, aby som nenakazil /-a iné deti, a tiež preto, že triedne učiteľky
     majú právo ma nepreberať, pokiaľ môj zdravotný stav nie je vhodný na pobyt v MŠ - ZVÝŠENÁ
     TEPLOTA, SILNÝ KAŠEĽ, UŽÍVANIE ANTIBIOTÍK, VÍRUSOVÉ OCHORENIE, ZRANENIE a pod.
  ak budem chorý /-á alebo inak neprítomný /-á z rodinných dôvodov včas ma odhláste v školskej
     jedálni predchádzajúci deň do 14:00 hod. príp. môžete nechať odkaz na odkazovači na tel. číslach:
     Pevná linka - 048/619 78 11      Mobil - 0911 311 737
  prevádzka materskej školy je od 6:30 hod. do 16:30 hod., pričom sa deti ráno do 7:00 hod.
     (ojedinele do 7:30 hod.) a popoludní od 15:45 hod. (ojedinele od 15:00 hod.) schádzajú v jednej
      triede
  obliekajte ma do MŠ pohodlne, do skrinky mi pripravte aj náhradné oblečenie a všetky veci mi
    podpíšte menom a priezviskom
  priebežne mi kontrolujte vlásky
  priveďte ma včas do MŠ najneskôr do 8:00 hod. a načas ma aj vyzdvihnite, najneskôr do 16:30 hod.
  zaujímajte sa o dianie v materskej škole, čítajte oznamy na nástenke a na internetovej stránke,
    zúčastňujte sa rodičovských združení, akcií, brigád, vystúpení, pomáhajte materskej škole
  nezabudnite mi pripomenúť, že vlastné hračky si nosím do MŠ len na vlastnú zodpovednosť
  ... a v neposlednom rade USMIEVAJTE SA NA MŇA, veď Vás mám VEĽMI RÁD/-A !