U Č I T E Ľ K Y

"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a ako vôbec byť, som sa naučil /-a v materskej škole" a pomohli mi pri tom

Soňa ROHÁČOVÁ
učiteľka

Ťažisko jej pedagogického pôsobenia je orientované na aktívny pohyb, učenie, hranie, tvorivú dramatiku, zdravie a zdravý životný štýl, experimentovanie, bádanie a rozvíjanie matematickej a prírodovednej gramotnosti. Veľký dôraz kladie na rozvíjanie sebaobslužných a pracovných činností a pracovného étosu. To všetko stále dookola a predsa zakaždým inak v oblastiach:
  Matematika a práca s informáciami
❀  Človek a príroda
❀  Zdravie a pohyb
     (Zdravý životný štýl; Hygiena a sebaobslužné
      činnosti;  Pohyb a telesná zdatnosť)
Človek a svet práce


PaedDr. Ivana JANČOVÁ
triedna učiteľka s 2. atestáciou

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa zameriava na inováciu predprimárneho vzdelávania cez projektové, umelecké a interpretačné metódy. Uprednostňuje prosociálny výchovný štýl. Deti vedie k poznaniu, pohybu, výchove dobrým slovom, príkladom, hodnotám, tvorivosti, originalite cez hru a zážitkové učenie orientujúc sa predovšetkým na vzdelávacie oblasti:
Jazyk a komunikácia (Artikulácia a výslovnosť, Súvislé
     vyjadrovanie, Knižné konvencie, Počiatočné čítanie a
     písanie)
Umenie a kultúra (Hudobná a Výtvarná výchova)
Zdravie a pohyb (Dieťa a pohyb, Hudba a hra)
Človek a svet práce (Konštruovanie a Lego Dacta)
Človek a spoločnosť

Pevne veríme, že vzájomnou participáciou
naplníme túžby Vašich Našich detí,
aby nikdy nezabudli, aké krásne je byť dieťaťom
a aby s nami a v našej MŠ prežili RADOSTNÉ A ŠŤASTNÉ DETSTVO.