U Č I T E Ľ K Y

"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a ako vôbec byť, som sa naučil /-a v materskej škole" a pomohli mi pri tom

Soňa ROHÁČOVÁ
učiteľka

Ťažisko jej pedagogického pôsobenia je orientované na aktívny pohyb, učenie, hranie, tvorivú dramatiku, zdravie a zdravý životný štýl, experimentovanie, bádanie a rozvíjanie matematickej a prírodovednej gramotnosti. Veľký dôraz kladie na rozvíjanie sebaobslužných a pracovných činností a pracovného étosu. To všetko stále dookola a predsa zakaždým inak v oblastiach:
  Matematika a práca s informáciami
❀  Človek a príroda
❀  Zdravie a pohyb
     (Zdravý životný štýl; Hygiena a sebaobslužné
      činnosti;  Pohyb a telesná zdatnosť)
Človek a svet práce


PaedDr. Ivana JANČOVÁ
triedna učiteľka s 2. atestáciou

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa zameriava na inováciu predprimárneho vzdelávania cez projektové, umelecké a interpretačné metódy. Uprednostňuje prosociálny výchovný štýl. Deti vedie k poznaniu, pohybu, výchove dobrým slovom, príkladom, hodnotám, tvorivosti, originalite cez hru a zážitkové učenie orientujúc sa predovšetkým na vzdelávacie oblasti:
Jazyk a komunikácia (Artikulácia a výslovnosť, Súvislé
     vyjadrovanie, Knižné konvencie, Počiatočné čítanie a
     písanie)
Umenie a kultúra (Hudobná a Výtvarná výchova)
Zdravie a pohyb (Dieťa a pohyb, Hudba a hra)
Človek a svet práce (Konštruovanie a Lego Dacta)
Človek a spoločnosť

Pevne veríme, že vzájomnou participáciou
naplníme túžby Vašich Našich detí,
aby nikdy nezabudli, aké krásne je byť dieťaťom
a aby s nami a v našej MŠ prežili RADOSTNÉ A ŠŤASTNÉ DETSTVO.

© 2019 VESELÉ DETI. Hlavné námestie 5, Bratislava, 811 01
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky