VÍKENDENNÍK

HLAVNÝ CIEĽ
Netradičná spolupráca materskej školy a rodiny

SPRIEVODNÁ POMÔCKA
1. Kniha - "Príbehy Zajka-Zahrajka"
2. Plyšový zajačik/zajačica sprievodná pomôcka ku knihe.

Charakter učebnej pomôcky:
- ako nástroj nových vedomostí
- ako uvoľnenie a relaxácia
- ako experimentovanie
- ako pomôcka na vytvorenie priaznivej socioemocionálnej klímy a socializácie a komunikácie

Ciele učebnej pomôcky:
- oboznámenie sa s voľne žijúcim zvieraťom medveďom
- precvičovanie výslovnosti v spojitosti s pohybmi celého tela - logogymnastika
- počúvanie s porozumením
- rozvíjanie predčitaľskej gramotnosti
- vytváranie priaznivej socioemocionálnej atmosféry uskutočňovaním ranných stretnutí
   v komunikatívnom kruhu, v ktorej sú príležitosti na rozvíjanie kognitívnych schopností,
   emocionality, socializácie a komunikácie, autoregulácie
- tvorivé reagovanie na vlastné prežívanie (pocitov i skutočnosti) prostredníctvom sebavyjadrenia

Veková kategória: 3 - 5 ročné deti, trieda "ZAHRAJKOVO"

Organizačná forma: materská škola - komunikatívny kruh, dieťa a rodina - mimoškolský čas

Metódy práce s učebnou pomôckou:
Učiteľka - powerpointová prezentácia prostredníctvom média PC spojená s rozprávaním,
                 vysvetľovaním, objasňovaním a komentovaním, prezentácia výtvorov detí,
                 čítanie na pokračovanie, orientačné diagnostikovanie, pochvala;
Deti - metóda riešenia problémov (hádanka), percepcia a pochopenie poznatkov, zámerné
         a nezámerné zapamätávanie, počúvanie, vnímanie, sebavyjadrenie, tvorba príbehu,
          ilustrovanie, prezentácia pred kolektívom, verbálna a neverbálna komunikácia;
Rodičia - nácvik básne s precvičovaním správnej výslovnosti, čítanie na dobrú noc.

OPIS UČEBNEJ POMÔCKY:
Učebná pomôcka je zhotovená na začiatku školského roka. Jej obsah vyplýva z pomenovania triedy (trieda "Zajkovia - Zahrajkovia"). Hlavným cieľom a zmyslom UP je posilnenie vzájomnej spolupráce a partnerstva v rovine dieťa - rodič - učiteľka s rešpektovaním sociokultúrneho prostredia rodiny.
S učebnou pomôckou Knihou "Príbehy Zajka - Zahrajka" sú rodičia oboznámení na prvom rodičovskom združení, kde je vysvetlené posolstvo, cieľ, funkcie i povinnosti vyplývajúce z učebnej pomôcky.
Sprievodnou pomôckou ku knihe je plyšová hračka Zajko Zahrajko/Zahrajka, ktorý každý víkend spolu s knižkou navštevuje niektorú z rodín.

Obsah knihy je členený do štyroch častí:
1. časť - obsahuje powerpointovú prezentáciu. Tá podáva základné informácie slovné i obrazné o voľne žijúcom zvieratku (kde a ako žije, kde býva, čím sa živí, stavbe tela, mláďatách i dorozumievaní sa, ktoré môžu deti neverbálne pohybmi napodobňovať)
Deti sa s touto prvou časťou oboznámia po skupinách prostredníctvom powerpointovej prezentácie na PC. Vedú diskusiu, dopĺňajú o poznatky detí.
Úloha učiteľky i rodičov - Prehlbovať poznatky detí, spoločným čítaním.
Úloha detí - Počúvanie s porozumením, spätná väzba.

2. časť - obsahuje krátke básne na tému "Zajkovia". Prostredníctvom motivovaného cvičenia v spojitosti s riekankami, básňami si deti precvičujú nielen pohybový aparát, ale aj výslovnosť hlások, hláskových skupín a slov, učia sa správnemu dýchaniu pri prednese i pohybovej aktivite.
Úloha rodičov - Naučiť svoje dieťa jednu z básní.
Úloha detí - Predniesť báseň pred kolektívom.
Úloha uč. - Orientačné pedagogické diagnostikovanie výslovnosti detí.

3. časť - Rozprávka na dobrú noc plní niekoľko z funkcií motivačnú - je odmenou za naučenie sa básničky, relaxačná a oddychová - čítanie pred spaním na dobrú noc, inštrumentálna a systematizujúca - ako zdroj nových vedomostí a formovanie a aktivizovanie rozumových procesov.
Parádnice zajačice- Jozef Pavlovič
Zajkovia Majko a Kajko -Mária Štefánková
Odvážny zajko -NicolaKinnearová
Oliver Ušiačik - usilovný prváčik
Zajko uško a jeho kamaráti - ReneCloke
Zajko Bojko - Ľudmila Podjavoinská
Úloha rodičov - Čítanie rozprávky pred spaním.
Úloha detí - Rozhodovanie sa pri výbere knihy, počúvanie s porozumením, rozhovor, spätná väzba.
Úloha uč. - Kladenie otázok z príbehu.

4. časť - Zajko Zahrajko na návšteve. Do tejto časti knihy deti spolu s rodičmi vymyslia a nakreslia príbeh, zážitok, udalosť, situáciu, ktorú počas víkendových dní spolu so zajkom Zahrajkom/Zahrajkou zažili vo svojej rodine v mimoškolskom čase a ich sociokultúrnom prostredí.
Úloha rodičov - Napísať text.
Úloha detí - Nakresliť zážitok z návštevy Zajka Zahrajka/Zahrajky v ich rodine.
Úloha uč. - Prezentácia pred kolektívom (čítanie textu a prezeranie ilustrácie).

5. časť - Záver
- Rozlúčka so Zajkom Zahrajkom. (obrazom)

Životnosť učebnej pomôcky:
- kniha je umiestnená počas školského roka v priestoroch šatne k nahliadnutiu
- v budúcnosti je zaradená do kútika predčitateľskej gramotnosti "Knižnice", ako produkt pre ďalšie
  generácie detí.

                                                                                                          Spracovala: PaedDr. Ivana Jančová

© 2019 VESELÉ DETI. Hlavné námestie 5, Bratislava, 811 01
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky