VÍKENDENNÍK

HLAVNÝ CIEĽ
Netradičná spolupráca materskej školy a rodiny

SPRIEVODNÁ POMÔCKA
1. Kniha - "Príbehy Zajka-Zahrajka"
2. Plyšový zajačik/zajačica sprievodná pomôcka ku knihe.

Charakter učebnej pomôcky:
- ako nástroj nových vedomostí
- ako uvoľnenie a relaxácia
- ako experimentovanie
- ako pomôcka na vytvorenie priaznivej socioemocionálnej klímy a socializácie a komunikácie

Ciele učebnej pomôcky:
- oboznámenie sa s voľne žijúcim zvieraťom medveďom
- precvičovanie výslovnosti v spojitosti s pohybmi celého tela - logogymnastika
- počúvanie s porozumením
- rozvíjanie predčitaľskej gramotnosti
- vytváranie priaznivej socioemocionálnej atmosféry uskutočňovaním ranných stretnutí
   v komunikatívnom kruhu, v ktorej sú príležitosti na rozvíjanie kognitívnych schopností,
   emocionality, socializácie a komunikácie, autoregulácie
- tvorivé reagovanie na vlastné prežívanie (pocitov i skutočnosti) prostredníctvom sebavyjadrenia

Veková kategória: 3 - 5 ročné deti, trieda "ZAHRAJKOVO"

Organizačná forma: materská škola - komunikatívny kruh, dieťa a rodina - mimoškolský čas

Metódy práce s učebnou pomôckou:
Učiteľka - powerpointová prezentácia prostredníctvom média PC spojená s rozprávaním,
                 vysvetľovaním, objasňovaním a komentovaním, prezentácia výtvorov detí,
                 čítanie na pokračovanie, orientačné diagnostikovanie, pochvala;
Deti - metóda riešenia problémov (hádanka), percepcia a pochopenie poznatkov, zámerné
         a nezámerné zapamätávanie, počúvanie, vnímanie, sebavyjadrenie, tvorba príbehu,
          ilustrovanie, prezentácia pred kolektívom, verbálna a neverbálna komunikácia;
Rodičia - nácvik básne s precvičovaním správnej výslovnosti, čítanie na dobrú noc.

OPIS UČEBNEJ POMÔCKY:
Učebná pomôcka je zhotovená na začiatku školského roka. Jej obsah vyplýva z pomenovania triedy (trieda "Zajkovia - Zahrajkovia"). Hlavným cieľom a zmyslom UP je posilnenie vzájomnej spolupráce a partnerstva v rovine dieťa - rodič - učiteľka s rešpektovaním sociokultúrneho prostredia rodiny.
S učebnou pomôckou Knihou "Príbehy Zajka - Zahrajka" sú rodičia oboznámení na prvom rodičovskom združení, kde je vysvetlené posolstvo, cieľ, funkcie i povinnosti vyplývajúce z učebnej pomôcky.
Sprievodnou pomôckou ku knihe je plyšová hračka Zajko Zahrajko/Zahrajka, ktorý každý víkend spolu s knižkou navštevuje niektorú z rodín.

Obsah knihy je členený do štyroch častí:
1. časť - obsahuje powerpointovú prezentáciu. Tá podáva základné informácie slovné i obrazné o voľne žijúcom zvieratku (kde a ako žije, kde býva, čím sa živí, stavbe tela, mláďatách i dorozumievaní sa, ktoré môžu deti neverbálne pohybmi napodobňovať)
Deti sa s touto prvou časťou oboznámia po skupinách prostredníctvom powerpointovej prezentácie na PC. Vedú diskusiu, dopĺňajú o poznatky detí.
Úloha učiteľky i rodičov - Prehlbovať poznatky detí, spoločným čítaním.
Úloha detí - Počúvanie s porozumením, spätná väzba.

2. časť - obsahuje krátke básne na tému "Zajkovia". Prostredníctvom motivovaného cvičenia v spojitosti s riekankami, básňami si deti precvičujú nielen pohybový aparát, ale aj výslovnosť hlások, hláskových skupín a slov, učia sa správnemu dýchaniu pri prednese i pohybovej aktivite.
Úloha rodičov - Naučiť svoje dieťa jednu z básní.
Úloha detí - Predniesť báseň pred kolektívom.
Úloha uč. - Orientačné pedagogické diagnostikovanie výslovnosti detí.

3. časť - Rozprávka na dobrú noc plní niekoľko z funkcií motivačnú - je odmenou za naučenie sa básničky, relaxačná a oddychová - čítanie pred spaním na dobrú noc, inštrumentálna a systematizujúca - ako zdroj nových vedomostí a formovanie a aktivizovanie rozumových procesov.
Parádnice zajačice- Jozef Pavlovič
Zajkovia Majko a Kajko -Mária Štefánková
Odvážny zajko -NicolaKinnearová
Oliver Ušiačik - usilovný prváčik
Zajko uško a jeho kamaráti - ReneCloke
Zajko Bojko - Ľudmila Podjavoinská
Úloha rodičov - Čítanie rozprávky pred spaním.
Úloha detí - Rozhodovanie sa pri výbere knihy, počúvanie s porozumením, rozhovor, spätná väzba.
Úloha uč. - Kladenie otázok z príbehu.

4. časť - Zajko Zahrajko na návšteve. Do tejto časti knihy deti spolu s rodičmi vymyslia a nakreslia príbeh, zážitok, udalosť, situáciu, ktorú počas víkendových dní spolu so zajkom Zahrajkom/Zahrajkou zažili vo svojej rodine v mimoškolskom čase a ich sociokultúrnom prostredí.
Úloha rodičov - Napísať text.
Úloha detí - Nakresliť zážitok z návštevy Zajka Zahrajka/Zahrajky v ich rodine.
Úloha uč. - Prezentácia pred kolektívom (čítanie textu a prezeranie ilustrácie).

5. časť - Záver
- Rozlúčka so Zajkom Zahrajkom. (obrazom)

Životnosť učebnej pomôcky:
- kniha je umiestnená počas školského roka v priestoroch šatne k nahliadnutiu
- v budúcnosti je zaradená do kútika predčitateľskej gramotnosti "Knižnice", ako produkt pre ďalšie
  generácie detí.

                                                                                                          Spracovala: PaedDr. Ivana Jančová